Saltar apartados

PD en Electroquímica. Ciència i Tecnologia

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

El Programa de Doctorat Conjunt d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia és un programa interuniversitari de Doctorat. En aquest programa participen les següents Universitats:

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Universitat Autònoma de Madrid (UAM)
 • Universitat d'Alacant (UA)
 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Universitat de Burgos (UBU)
 • Universitat de Còrdova (UCO)
 • Universitat de Múrcia (UMU)
 • Universitat de Lleida (ULL)
 • Universitat de Sevilla (US)
 • Universitat de València (UVEG)
 • Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT)

La Universitat d'Alacant és actualment la coordinadora del programa interuniversitari de doctorat. El coordinador del programa interuniversitari és el professor Enrique Herrero Rodríguez (e-mail: herrero@ua.es).

Per a més informació:

EDUA. Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Germán Bernácer Edif. 36
E-maildoctorat@ua.es
Telèfon: 965 90 3466
Fax: 965 90 9442

 

ÒRGAN RESPONSABLE

L'òrgan responsable del programa de doctorat conjunt Electroquímica. Ciència i Tecnologia és la comissió acadèmica del doctorat. Està composta pels següents professors:

 • Coordinador del programa de doctorat conjunt: Enrique Herrero Rodríguez, Universitat d'Alacant.
 • Iluminada Gallardo García, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Concepción Alonso Fuente, Universitat Autònoma de Madrid.
 • Elvira Gómez Valentín, Universitat de Barcelona.
 • M. Julia Arcos Martínez, Universitat de Burgos.
 • José Miguel Rodríguez Mellado, Universitat de Còrdova.
 • Jaume Puy Llorens, Universitat de Lleida.
 • Ángela Molina Gómez, Universitat de Múrcia.
 • Francisco Prieto Dapena, Universitat de Sevilla.
 • Francisco Vicente Pedrós, Universitat de València.
 • Toribio Fernández Otero, Universitat Politècnica de Cartagena.

 

Les funcions de la comissió acadèmica són les següents:

 1. Determinar les directrius i organitzar l'oferta i el desenvolupament del programa de doctorat, vetlant per la seua excel·lència acadèmica, i proposant-les para la seua aprovació i presentació davant els òrgans de govern d'ambdues universitats.
 2. Proposar el coordinador del programa de doctorat. Aquesta proposta requerirà l'aprovació de la majoria absoluta dels membres de la comissió.
 3. Proposar la modificació del programa.
 4. Incentivar la projecció internacional del programa.
 5. Potenciar la realització d'activitats i accions conjuntes de caràcter formatiu, investigador, divulgatiu o estratègic i, en particular, la utilització per part dels doctorands del programa dels mitjans instrumentals i les infraestructures aportades per totes les institucions que donen suport al programa.
 6. Avaluar i assegurar la qualitat del programa mitjançant l'establiment i valoració dels corresponents indicadors.
 7. Ratificar el tutor i el director de tesi de cada doctorand.
 8. Establir els requisits específics per a l'admissió en el programa de doctorat d'acord amb els criteris que s'establisquen, els quals hauran d'estar, en tot cas, adequats a la normativa vigent.
 9. Promoure activitats formatives comunes sobre temes específics d'interès per als doctorands participants en el programa, per tal de contribuir així al fet que aconseguisquen una formació més completa, avançada i interdisciplinària.
 10. Afavorir la mobilitat de professors i doctorands, mitjançant les eines disponibles a cada moment.
 11. Dur a terme qualsevol altra funció relacionada amb el programa de doctorat i que no estiga assignada a cap altre òrgan de les respectives universitats.

LÍNIES DE RECERCA

A continuació es detallen les línies de recerca del programa i les universitats on es realitzen.

 • Electrocatàlisi fonamental i aplicada (UAM, UA, UVEG)
 • Transferència Electrònica en Química Molecular i en Nanotecnologia Molecular. Aspectes fonamentals i aplicats (UAB, UCO)
 • Desenvolupament i Modelització de tècniques i processos electroquímics (UMU, UVEG)
 • Estudis espectroscòpics i nanoscòpics de processos electroquímics. Fotoelectroquímica (UA, US)
 • Preparació i caracterització de nous materials (UB, UBU, UAM, UPCT)
 • Desenvolupament de nous mètodes analítics basats en tècniques electroquímiques i espectroscòpiques. (UBU, UDL, UCO, UA)
 • Propietats electroquímiques d'elèctrodes modificats per molècules orgàniques o d'interès biològic (US, UCO)
 • Electroquímica del medi ambient (UB, UDL, UA)
 • Electroquímica Aplicada: Acumulació d'energia, corrosió, electrosíntesi, dispositius electroquímics (UAM, UA, UVEG, UB, UPCT)

REQUISITS D'ACCÉS I CRITERIS D'ADMISSIÓ

Tindran accés al programa de doctorat d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia tots els sol·licitants que, complint els requisits per a l'admissió als programes de doctorat demarcats en el RD 99/2011, tinguen un títol de màster obtingut en les àrees de ciències, enginyeria o afins.

Criteris d'admissió:

a) Títol d'accés al programa de doctorat: Fins a 5 punts. Aquest apartat es puntua de la següent forma:

 1. Estar en possessió del títol de Màster en Electroquímica. Ciència i Tecnologia o tenir el diploma d'estudis avançats en el Doctorat d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia regulat pel reial decret 778/1998: 5 punts.
 2. Estar en possessió d'un títol obtingut de màster de l'EEES amb una formació en Electroquímica equivalent al Màster en Electroquímica: Ciència i Tecnologia. 4,5 punts.
 3. Estar en possessió d'un títol que done accés al programa de doctorat en àrees de Ciències, Enginyeria o àrees afins que incloga, almenys, 16 crèdits ECTS metodològics i de formació en recerca o equivalents i haver realitzat el treball de finalització de màster/grau o equivalent amb caràcter investigador: 3 punts.

b) Expedient acadèmic global del títol que done accés al programa de doctorat: fins a 2 punts. Es valorarà tant l'expedient del títol de grau (fins a 1,6 punts) com el de màster (fins a 0,4) punts. En tots dos casos, l'expedient que tinga una mitjana de 4 punts en l'escala 1-4 tindrà la màxima puntuació.

c) Resultats acadèmics en assignatures afins al programa de doctorat: fins a 2 punts. Se sumarà el nombre de crèdits de cada assignatura relacionada amb l'Electroquímica per la qualificació numèrica en l'escala 1-4. A l'estudiant amb millor puntuació se li donaran 2 punts i a la resta la part proporcional.

d) Experiència professional: fins a 1 punt. Es puntuarà 0,2 punts per cada any d'experiència professional relacionada amb l'electroquímica.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

D'acord amb la formació prèvia de l'alumne, es poden establir complements de formació. A continuació, es detallen els diferents perfils d'ingrés i la necessitat o no de cursar complements de formació:

 1. Estar en possessió del títol de Màster en Electroquímica. Ciència i Tecnologia, tenir la suficiència investigadora en el Doctorat d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia regulat pel reial decret 778/1998 o haver realitzat el període formatiu del programa de doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia regulat pel reial decret 1393/2007. Aquests alumnes aceden directament al programa sense complements de formació.
 2. Estar en possessió d'un títol obtingut de màster de l'EEES amb una formació equivalent al Màster en Electroquímica: Ciència i Tecnologia. Aquests alumnes accedeixen directament al programa sense complements de formació.
 3. Estar en possessió d'un títol que done accés al programa de doctorat en àrees de Ciències, Enginyeria o àrees afins que incloga, almenys, 16 crèdits ECTS metodològics i de formació en recerca o equivalent i haver realitzat el treball de finalització de màster, grau o equivalent amb caràcter investigador. La comissió acadèmica del programa de doctorat establirà, en funció de la formació prèvia en Electroquímica, la necessitat de realització de complements de formació. Aquests complements de formació consistiran a cursar una o diverses assignatures de les matèries Fonaments de l'Electroquímica i/o Aplicacions de l'Electroquímica amb un màxim de 20 crèdits pertanyents al Màster d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia.
 4. Estar en possessió d'un títol que done accés al programa de doctorat en àrees de Ciències, Enginyeria o àrees afins que no entre dins del punt 3. La comissió acadèmica del doctorat establirà, en funció de la formació prèvia en Electroquímica, la necessitat de cursar una o diverses assignatures de les matèries Fonaments de l'Electroquímica i/o Aplicacions de l'Electroquímica amb un màxim de 20 crèdits pertanyents al Màster d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia i/o un treball de recerca equivalent de 6 crèdits ECTS. El treball es realitzarà dins dels 3 primers mesos del període de recerca i estarà dirigit pel seu director de tesi o, en defecte d'açò, pel tutor.

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES a tots els programes de doctorat.

ACTIVITATS FORMATIVES I FORMULARIS ASSOCIATS

Totes les activitats formatives realitzades pel doctorand s'arreplegaran en el document d'activitats del doctorand. El programa de doctorat conjunt d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia ha establit les següents activitats:

 1. Assistència a conferències i congressos científics. El certificat d'assistència s'incorporarà al Document d'Activitats del Doctorand. A més l'estudiant realitzarà un breu resum de la conferència o dels aspectes més rellevants apresos durant el congrés.
 2. Presentació de part del treball de recerca en un congrés científic. El resum de la comunicació amb les dades del congrés s'incorporarà al Document d'Activitats del Doctorand. A més, director de la tesi farà un breu informe detallant com ha sigut la contribució del doctorand al treball.
 3. Publicació de treballs científics i/o patents. Les publicacions i patents s'incorporaran al Document d'Activitats del Doctorand.
 4. Cursos de competències transversals proposats per l'Escola de Doctorat de la universitat mateixa.
 5. Exposició i defensa pública del seu pla de recerca, juntament amb els primers resultats. Els doctorands hauran de fer una exposició i defensa pública del seu pla de recerca davant d'un tribunal durant el primer any de la seua tesi doctoral. El tribunal estarà format per professors que participen en el programa de doctorat. La presentació consistirà en una breu exposició de 10 minuts sobre els antecedents, l'estat de l'art i els primers resultats del seu projecte de recerca. Després de la presentació, els membres del tribunal preguntaran sobre diversos aspectes de la presentació del doctorand.
 6. Estades en centres de recerca nacionals o estrangers. El certificat de l'estada juntament amb un resum de les activitats realitzades per l'estudiant durant l'estada s'incorporarà al document d'activitats del doctorand.

Totes aquestes activitats hauran d'estar degudament acreditades mitjançant els següents models:

NORMATIVA DE LECTURA DE TESI

A més de la normativa pròpia de l'Escola de Doctorat, el programa de doctorat conjunt en Electroquímica. Ciència i Tecnologia ha establit el següent:

Perquè la comissió acadèmica del programa de doctorat puga autoritzar el dipòsit d'una tesi doctoral, aquesta haurà de reunir algun dels següents indicis de qualitat.

 • Una producció científica de qualitat derivada de la tesi. Es considerarà com a indici de qualitat de la tesi el fet que aquesta compte amb resultats publicats en, almenys, una revista, de difusió internacional amb índex d'impacte inclosa en el Journal Citation Reports. El doctorand haurà de ser el primer autor de la publicació, o el segon si el primer és el director de la tesi.
 • Internacionalització de la tesi. Per a acollir-se a aquest procediment, la tesi, a més de complir amb els requisits exigibles legalment perquè siga presentada i defensada com a tesi amb menció Internacional i els esmentats en l'apartat anterior, haurà de tenir també amb contribucions científiques addicionals que no hauran de ser necessàriament del tipus considerat en l'apartat anterior. En tot cas, haurà de ser el primer autor, o, el segon, si el primer és el director de la tesi en aquestes contribucions.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PÀGINA WEB DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARI

 

Institut Universitari d'Electroquímica


Institut Universitari d'Electroquímica
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 9814

Fax: (+34) 96 590 9814

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464