Activitats Preventives Riscos Psicosocials

Com a part del desenvolupament del Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant, l'avaluació de riscs psicosocials és un aspecte clau per a l'establiment d'una cultura preventiva entre el personal de l'Institut Universitari d'Electroquímica que facilita l'existència d'un clima laboral adequat.

Entre les mesures posades en pràctica s'inclouen les relacionades amb:

  1. El reconeixement de la contribució del personal de l'institut en l'assoliment dels seus objectius.
  2. L'existència de canals de comunicació interns que permeten l'intercanvi  entre els membres de l'institut de la informació generada dins i fora d'aquest i que s'arrepleguen en el seu pla de comunicació.
  3. El coneixement i l'aplicació, entre els membres de l'institut, dels procediments de resolució de conflictes (tant personals com laborals), així com l'existència de mecanismes de control i/o vigilància per part dels responsables de gestió que impedisquen situacions de risc.